Szkolenia biznesowe

przez | 23/04/2009

Już od pewnego czasu można odnieść wrażenie, że metody rekrutacji ulegają istotnym zmianom. Inaczej wyglądają więc poszukiwania pracowników fizycznych inne metody stosuje się zaś w odniesieniu do osób zatrudnianych na najwyższych stanowiskach w konkretnych przedsiębiorstwach. O tym, że mamy do czynienia z nowymi, ale posiadającymi już solidne ugruntowanie, metodami może świadczyć to, że na polskim rynku coraz wyraźniej swoja obecność zaznaczają podmioty oferujące biznesowe doradztwo personalne. Nową, choć już wcale nie nieznaną, metodą rekrutacji jest miedzy innymi assesment centre. Metoda ta stosowane jest przede wszystkim podczas doboru kandydatów, którzy mają zajmować stanowiska kierownicze. Metoda assesment centre polega więc na wieloczynnikowym badaniu kandydata lub też grupy kandydatów. Pozwala ona na dokonanie oceny potencjału przyszłych pracowników oraz wybranie tego kandydata, który zdaje się mieć największe predyspozycje do zajęcia określonego stanowiska. Opiera się ona na wielu ćwiczeniach, symulacjach oraz wywiadach możliwie jak najwierniej odzwierciedlających rzeczywistą sytuację, z jaką może być skonfrontowany kandydat. Firmy oferujące biznesowe doradztwo personalne są w stanie przeprowadzić także profesjonalny audyt kompetencji. Opiera się on na analizie stanowisk pracy pod kątem kompetencji wymaganych do ich zajmowania i pozwala bardzo precyzyjnie określić, czy w danym przedsiębiorstwie prowadzona jest rzeczywiście przemyślana polityka kadrowa. Audyt kompetencji wykonywany przez podmioty oferujące biznesowe doradztwo personalne dostarcza więc narzędzi, które mogą pozwolić na rzetelną ocenę tak potencjału, jak i umiejętności pracowników, przygotowuje osoby zatrudnione w danej firmie do obecnych i przyszłych zadań stawianych przed nimi oraz pomaga w podniesieniu wartości samej organizacji na skutek podnoszenia kompetencji jej poszczególnych członków. Firmy, które oferują profesjonalne biznesowe doradztwo personalne muszą dysponować zatem takim poziomem wiedzy teoretycznej i umiejętności o charakterze praktycznym, który wykracza w znacznym stopniu poza zakres propozycji tradycyjnego biura pośrednictwa pracy. Wynika to z tego, że działania wspominanego podmiotu powinny nie tylko dostarczać kolejnym firmom nowych pracowników, ale też przyczyniać się do ich systematycznego rozwoju w kierunku pożądanym z punktu widzenia organizacji postrzeganej jako całość.