Systemy kar i nagród

przez | 04/04/2009

Wysoka wydajność przedkłada się na gotówkę, dlatego organizowanie ma generalny wpływ na wyniki uzyskiwane przez firmę. Jest tak dlatego, iż w obliczu postępu technologicznego, a więc nieprzerwalnego wprowadzania coraz to nowszych technologii, to właśnie człowiek stanowi najwyższą wartość przedsiębiorstwa XXI wieku. Efektywnie pracujący menedżer jest świadomy tego sprawę, szczególną wagę przywiązując do zmotywowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.

Odpowiednio umotywowany pracownik jest efektywniejszy, identyfikuje się z firmą, która finansuje jego potrzeby – nie tylko wyłącznie materialne, ale również tak zwane potrzeby wyższego rzędu, jak np. konieczność samorealizacji. Zmotywowany pracownik jest wydajny. Widzimy tu tak zwane korzyści zwrotne, z którego korzyści czerpią obie strony – przedsiębiorstwo i pracownik.

Motywacja pracowaników jest definicją o paru różnych znaczeniach. Najczęściej rozumie się przez nie stan gotowości jednostki ludzkiej do wykonania konkretnej czynności.

Motywacja traktowana jest jako wewnętrzny mechanizm, który wpływa i reorganizuje ludzkie zachowania oraz kieruje na osiągnięcie określonego celu.

Reasumując, przez motywację pracowaników należy rozumieć przede wszystkim proces, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje i wzmacnia określone zachowania pracowników pośród alternatywnych form zachowań, w celu osiągnięcia założonych celów.

Zdaniem Wiederszpila nagradzanie i karanie dzielą się na materialne i niematerialne. Nagrody i kary są materialne, a więc w postaci gotówki, w postaci wzrostu płac, premii gotówkowej, a także obniżenia płacy. Nagrody i kary niematerialne np. zespół pochwał, wyrażających uznanie zwierzchnictwa dla pracownika, zaufanie jakim go darzy, przydzielanie do wykonywania pracy bardziej interesującej lub też upomnienie pracownika, gdy jego zachowanie jest rażące – mają wyraźniy wpływ na personel i całą dziedzinę nauki jaką jest rekrutacja i selekcja.

Nagroda odbierana jest jako sytuacja pozytywna, do której pracownik dąży. Kara jest natomiast to sytuacja negatywna, której człowiek powinien uniknąć.

W nauce zarządzania personelem motywowanie personelu odgrywa ważne znaczenie, i mimo że znana jest już niejedna motywacja do pracy cechuje je to, że stawiają kadry organizacji w centrum zainteresowania.