Prawo i przepisy budowlane

przez | 10/03/2009

Budowanie własnego domu jest zajęciem pochłaniającym cały nasz dotychczasowy wolny czas, a nawet więcej. Budowa domu, formalności do załatwienia w wielu urzędach pochłaniają niestety wiele czasu i pieniędzy. Prawo budowlane i inne przepisy regulują wiele aspektów związanych z przygotowaniem budowy i samym wykonaniem budynku. Przepisy budowlane są na tyle szczegółowe, że obejmują również takie dziedziny jak ochrona przeciwpożarowa lub bezpieczeństwo i higiena pracy. Prawo budowlane jest nadrzędnym dokumentem, regulacją ustawową, a więc często dosyć ogólną. Zawiera jednak delegacje prawną dla ministrów do wydawania rozporządzeń regulujących pewne rzeczy szczegółowo. W listopadzie 2003 roku Marszałek sejmu wydał obwieszczenie publikując tekst jednolity prawa budowlanego, które było wielokrotnie zmieniane od uchwalenia w 1994 roku. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, to jedna z ważniejszych regulacji prawnych. Pozwolenie na budowę i dziennik budowy to ważny etap w załatwianiu formalności. Pozwolenie na budowę, to zakończenie etapu przygotowań pozwalające przejść do realizacji obiektu budowlanego. Poprzedza je oczywiście zgromadzenie wielu dokumentów. Wszystkie bieżące roboty budowlane oraz odbiory lub kontrole muszą być zapisywane w dzienniku budowy. Przepisy budowlane sięgają znacznie szerzej niż samo wykonanie budynku. Materiały budowlane – ich produkcja i handel, uprawnienia zawodowe w budownictwie, eksploatacja budynków to kwestie uregulowane przez odrębne przepisy.